نوشته‌ها

صبحانه


یه بچــه ی قـــوی و نیرومــندم

سلامتم خوشحالم ومی خندم

اســتخـــونام قــویه مــثل آهــن
کسی قوی نیست دیگه مانند من

می بینی که مریض نمیشم ،چرا؟!
چون که یه راز دارم،میگم به شما

چــیه رازم؟ اینه کــه بی بهــــونه
صبح که پامیشم می خورم صبحونه

چی می خورم صبحونه؟ خرما وشیر
عســل یا خامه،سبزیجات و پنیر

واس همین سلامتم همیشه
یه بچه ی قوی مریض نمیشه

 

 

شاعر: فاروق پورحبیب