نوشته‌ها

بارون چیه؟

بارون چیه؟ از کجا اینهـمه بارون میاد؟
اینهـمه بارونی که از تو آسمـون میاد

میخوای بدونی گوش کن،قصه بارون چیه

علـت شُـرشُـر آب از توی ناودون چیه

وقتی که خورشید خانوم می تابه روی دریا
آب و بخـار می کـنه مـیره به سـمت بالا

بخـار که بالا بِـره ابـری می شـه آسمـون
ابرها به هم میرسند تبدیل می شَن به بارون

بارون می باره هرجا،ابرها رو می بره باد
زمین و خیس می کنه سبزه وگل درمیاد

چشمه و رودخونه ها جاری میشن رو زمین
می رَن به سمـت دریا،دوباره تکـرارِ این

حالا بگو بدونم؟ دونستی بارون چیه؟

دلیل شُرشُرِ آب از توی ناودون چیه؟

 


شاعر: فاروق  پورحبیب