نوشته‌ها

شعر « روزهای هفته »

هفته که هفت روز داره
باشنبه آغاز میشه
شنبه شروع کار و تلاش ماست همیشه

یکشنبه و دوشنبه،
سه شنبه بعدِ اونه
روز میون هفته ست، اینو همه می دونه

چهارشنبه و پنجشنبه،
دو روز مونده به آخر
پایان هفته جمعه ست، میاد هفته دیگر

 

پورحبیب