نوشته‌ها

شعر«کتاب من قرآن است»

نام من مسلمان است،کتاب من قرآن است
این کتاب مقـدس،راهنمـای انسـان است

معجزه ی پیامبر(ص)،باصدوچهارده سوره
این مشعـل هدایت در آخـر الـزّمان است

می خـوانمش همیشه،زیرا  که راهـنمایم
برای ایمنـی از هـرحیله ی شیـطان است

در آیه آیه ی آن اندیشـه می کـنم مـن
زیرا سـعادت من تنهـا عمل به  آن است

«تنزیلِ محکم» اورا فرموده است خداوند
آری کـلام پاک « اللهِ مـهــربان» اسـت

 

شاعر: فاروق پورحبیب