نوشته‌ها

شعر«اسراف»

اسراف چیه؟ اسراف هدر دادنه
هــر طرفــی ریخـتن و پاشیدنه

اسراف گناهه،هرکی اسراف کاره
تو زندگـیش همـیشـه بد مــیاره

خــدا گفته تو قـــرآن تا بدونــی
اسراف اگه کنی دوست شیطونی

شاعر: فاروق پورحبیب